LT EN

Parama atvykstantiems užsienio dėstytojams ir mokslininkams

Parama kviestiniams užsienio dėstytojams

Tai veikla, pagal kurią skiriama parama kviestiniams dėstytojams iš užsienio, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą.

Paraiškų teikimo tvarką ir sąlygas, paraiškų vertinimą, paramos dydžius ir atsiskaitymo tvarką  reglamentuoja „Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas).

Remiamos veiklos

Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

Tinkami veiklos dalyviai

Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai.

Galimi paraiškos teikėjai

Lietuvos aukštosios mokyklos.

Reikalavimai ir prioritetai

Atrankos kriterijai

Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus:

 1. užsieniečio dėstytojo vizito tikslingumą ir pagrįstumą;
 2. vizito naudą studentams ir Lietuvos aukštajai mokyklai;
 3. dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą;
 4. užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą;
 5. užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio (meninio) darbo ar praktinę patirtį;
 6. aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją.
 7. aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.
 8. ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka.

Veiklos finansavimas

Konkurso būdu skiriamos paramos dydis:

 1. jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus, – iki 8 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 2. jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus, – iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 3. jei užsienietis dėstytojas turi mokslo (meno) daktaro laipsnį, bet neatitinka profesoriaus ir docento pareigybėms aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų, – iki 3 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną.

Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos (išskyrus posovietinės erdvės valstybes), Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui.

2017-2018 m. m. konkursui pateikiami dokumentai

 1. Užpildyta ir aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta Patikinimo deklaracijos* kopija.  Taip pat prašome el. p. ud@smpf.lt išsiųsti patikinimo deklaraciją Excel formatu (t.y. be vadovo ar įgalioto asmens parašų).
 2. Kiekvieno kviečiamo užsienio dėstytojo vizitui pateiki būtina skenuotas šių dokumentų kopijas:

2017-2018 m. m. konkurso eiga

Jeigu turite klausimų, kreipkitės e. paštu ud@smpf.lt.

 

* Teikiant paraiškas mažesniam kviestinių dėstytojų vizitų skaičiui, ištrinkite nereikalingas eilutes. Esant poreikiui nurodyti didesnį kviestinių dėstytojų skaičių, informuokite e. paštu ud@smpf.lt apie poreikį įterpti papildomų eilučių.