EN

Viešieji pirkimai

Pirkimų planavimas

Informacija apie 2019 m. numatomus vykdyti skelbiamus pirkimus yra pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Pirkimų skelbimas

Pirkimai yra skelbiami Centriniame viešųjų pirkimų portale. Papildomai apie skelbiamus pirkimus susijusi informacija gali būti pateikiama šioje skiltyje ir www.tapk.lt, kai pirkimai vykdomi pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programą 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektą Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-02-0001.

Pirkimų sutarčių skelbimas

Viešojo pirkimo sutartys skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

2017 m. liepos 10 d. preliminariosios sutarties dėl renginių organizavimo paslaugų pirkimo Nr. SUT-2017-188 pagrindinių sutarčių bendrąsias sąlygas galima rasti čia.

Pirkimų procedūros

Pirkimų procedūros yra vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme,  2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakyme Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir vidaus viešųjų pirkimų procedūromis. Pirkimų dalyvių skundai (pretenzijos) gali būti teikiamos minėtuose teisės aktuose ir pirkimų dokumentuose nustatyta tvarka.

Kandidatai, norintys dalyvauti pirkimų procedūrose, turėtų nemokami registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Kandidatai taip pat gali kreiptis žemiau nurodytais kontaktiniais adresais, kad esant perkančiosios organizacijos poreikiui, dalyvautų mažos vertės pirkimuose apklausų žodžiu ar raštu būdu.

Kontaktiniai asmenys