EN

Korupcijos prevencija

Siekdami, kad VšĮ „Švietimo mainų paramos fondas“ (toliau – Fondas) veikla taptų maksimaliai skaidri ir vieša, nuolatos įgyvendiname neformalias ir efektyvias prevencijos priemones, užkertančias kelią galimai korupcijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtinta Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, kiekvienų metų III ketvirtį Fonde yra atliekamas korupcijos tikimybės nustatymas ir vertinimas.

Fondo direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo pareigas siekiančių eiti darbuotojų reputacija ir atitiktis keliamiems reikalavimams atrankos metu tikrinama kreipiantis į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą.
Pareigybių sąrašas

Kiekvienas darbuotojas vykdydamas teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas vadovaujasi Fondo direktoriaus įsakymu patvirtintais Fondo elgesio principais, kurie yra išdėstyti Fondo Darbo tvarkos taisyklėse.

Fonde korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 2018-2021 m. nebuvo nustatyta.

Informavimas apie korupciją

Korupcijos prevencijos veiksmų planai ir jų įgyvendinimas

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Atsparumo korupcijai lygio vertinimas

Antikorupcinis švietimas

Dovanų politika

Dokumentai

Teisės aktai