EN

„Euroguidance“

Projekto pavadinimas

„Euroguidance“

Projekto trukmė

Tęstinis projektas nuo 2005 m.

Veiklos pradžia: 2018 m. sausio 1 d.

Veiklos pabaiga: 2021 m. kovo 31 d.

 

Projekto tikslas

Profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

Projekto uždaviniai

 • Tęsti projekto „Iniciatyva svaivaldybėms“ veiklas, kurių metu yra siekiama  pagerinti penkių pasirinktų mokyklų žemus mokinių pasiekimus Kupiškio rajono savivaldybėje.
 • Stiprinti profesinio orientavimo sistemą inicijuojant dialogą tarp atsakingų institucijų dėl profesinio orientavimo paslaugų prieinamumo, kokybės ir karjeros kompetencijų ugdymo tiek švietimo, tiek darbo rinkos sektoriuose.
 • Prisidėti prie profesinio orientavimo paslaugų prienamumo didinimo pasitelkiant profesionalių karjeros konsultantų komanda.
 • Teikti kokybišką informaciją profesinio orientavimo specialistams ir jų klientams apie Erasmus +, Nordplus, eTwining programų galimybes, ES įrankius, skatinančius mobilumą ir kitas ES iniciatyvas. Tobulinti profesinio orientavimo specialistų konsultavimo mobilumo klausimais, IT ir karjeros kompetencijų ugdymo gebėjimus.
 • Skleisti informaciją apie Euroguidance projekto ankstesnius rezultatus ir veiklas.

Planuojami rezultatai

 • Švietimo ir orientavimo sistemų sustiprinimas per bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija veiklą „Iniciatyva savivaldybėms“, nukreiptą į žemų mokinių pasiekimų gerinimą Kupiškio rajone (parengtos rekomendacijos, mokyklose sukurtos pagalbos sistemos mokiniams, suorganizuotas baigiamasis pasidalinimo patirtimi renginys).
 • Sukurta nacionalinė ir tarptautinė bendardarbiavimo bei pasikeitimo informacija profesinio orietavimo srityje sistema.
 • „Euroguidance“ ambasadoriai įgyvendindami jiems numatytas profesinio orientavimo veiklas pasiekė 40% profesinio orientavimo specialistų.
 • Sustiprinti visų (apie 1000) karjeros specialistų IT, konsultavimo mobilumo klausimais ir karjeros kompetencijų ugdymo gebėjimai.
 • Atsirado platesnis karjeros specialistų ir jų klientų suvokimas apie ES įrankius ir jų naudą  (100 karjeros konsultantų dalyvavo nuotolinėje atvirų durų dienoje ir apie 150 studentų dalyvavo nuotolinėje konferencijoje).
 • 9 karjeros specialistai pakėlė kvalifikaciją dalyvaudami tarptautinėse kvalifikacijos kėlimo veiklose.
 • Visi (apie 1000) karjeros specialistų supažinti ir apmokyti naudotis naujomis metodinėmis priemonėmis (JUMP kortos, CareerMat).
 • „Mobilumo gidas“ pasieks 2000 unikalių vartotojų iki 2020 m.
 • 10% padidės aktyvių lankytojų „Euroguidance“ projekto tinklalapio dalyje, skirtoje karjeros specialistams iki 2020 m.
 • Kasmet po 10% (iki 2020 m.)  padidės finansuotų  tarptautinio mobilumo projektų, apimančių profesinio orientavimo elementus.
 • Visi karjeros specialistai (iki 2020 m.)  informuoti apie ES įrankius, iniciatyvas ir galimybes.
 • Suorganizuotos dvi konferencijos (bendras dalyvių skaičius – 240), kurios atkreipė visuomenės dėmesį į profesinio orientavimo paslaugų svarbą tėvams ir darbuotojams, vertinant labai dinamiškai ir greitai besikeičiančią darbo rinką.
 • Suorganizuoti 3 regioniniai seminarai apie ES iniciatyvas, tarptautinio mobilumo galimybes, metodines priemones, kuriuose apsilankė ne mažiau negu 15% karjeros specialistų.
 • „Euroguidance“ projekto matomumo rodiklis padidės iki 20% iki 2020 m. (lyginant su 2017 m.).
 • Bendradrabiaujant su Šiaurės ir Baltijos šalimis sukurta nuotolinė karjeros specialistų mokymų programa, skirta tobulinti IT ir konsultavimo mobilumo klausimais kompetencijas.
 • Dalinimasis patirtimi dalyvaujant tarptautinėse darbo grupėse ir renginiuose, susijusiuose su profesiniu orientavimu (bent vieną kartą į metus pristatytos nacionalinės projekto veiklos tarptautinei auditorijai).

Kontaktai

Kilus klausimams dėl projekto „Euroguidance“ įgyvendinimo, prašome kreiptis el. paštu euroguidance@smpf.lt.

Išsamiau:

www.euroguidance.lt

www.euroguidance.net

Euroguidance Lietuva Facebook profilis